25631229 1

เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อ่านรายละเอียด