25640115 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลคุณภาพน้ำนม และให้ความรู้เรื่องโรคในโคนม ในฟาร์มพื้นที่จังหวัดสุโขทัยดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มเพลิน แมลงภู่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
🐄ฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย
พร้อมให้คำแนะนำการจัดการอาหาร การปรับสูตรอาหาร TMR ในโค จากนั้นได้ทำการรักษาแม่โคเป็นพยาธิในเม็ดเลือด 1 ตัว และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคไม่กลับสัดหลังคลอด 1 ตัว และเข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและถังรวมศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด