25640629 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล ออกปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ในโค-กระบือ สำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่และมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด