25611221 4

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานไก่งวงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์สัตว์ ผอ.ศผส.มหาสารคาม ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดฯ และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเปิด “โรงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก” และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันต่างๆในงาน ซึ่งกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง ได้ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและการตลาดไก่งวงในระดับภูมิภาค รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังไปเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากไก่งวง ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ยึดแนวทาง“ตลาดนำการผลิต” อ่านรายละเอียด