ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25640401 2

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและกรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

25640401 1

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และกรม เข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีสงฆ์ และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ในการนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "ปศุสัตว์OK ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค" โดยนำเนื้อโคขุนกาบเชิง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนกาบเชิงเพื่อส่งออก มาจัดแสดง และบรรยายสรุปผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ "ปศุสัตว์OKปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค" ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและกรมรับฟัง อ่านรายละเอียด

25640331 7

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล ครั้งที่ 6 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก เข้าร่วมประชุมฯ โดยหารือในประเด็นการกำหนดกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวบาล และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของ พ.ร.บ. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25640331 2

29 มีนาคม 2564 เวลา16.00 น.ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความคุ้นเคยกับพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์,นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ ดังกล่าว อ่านรายละเอียด

25640331 6

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2564  โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ จํานวนรวม 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ 1 คน ผู้แทน กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 2 คน และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน โดยได้ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ขอขยายเวลารับ สมัครอีกหนึ่งครั้งจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยภายหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น กรมปศุสัตว์ต้องรวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามขั้นตอนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้แจ้ง ประกาศการรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  และจัดส่งเป็นหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมาย และผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปรากฏว่า มีบุคคลสนใจสมัครจากผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๐ คน โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเว็ปไซต์ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ต่อไป https://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/