25620606 1

(วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรณรงค์บริโภคไข่ (Egg Day)” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกรมปศุสัตว์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ 300 ฟอง นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ นายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทย นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไข่ไก่ ให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด