25620926 1

วันที่ 22 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการให้ความช่วยเหลือ พบปะและเยี่ยมเยือน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,000 คน โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ และร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมคณะติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ทำการมอบเวชภัณฑ์ยาแร่ธาตุอาหารสัตว์จำนวน 500 ชุด และหญ้าแห้งสำหรับโค-กระบือ จำนวน 10,000 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รมช.ประภัตร โพธสุธน ได้กล่าวแสดงความห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อน และให้แนวทางการประกอบอาชีพเสริมด้านพืช เช่น การส่งเสริมปลูกถั่วเขียว การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และด้านการประกอบอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงโคขุน รายละ 5 ตัว มีผลตอบแทน 40,000-50,000 บาท ภายใน 120 วัน ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อ่านรายละเอียด