25630311 1

(วันอังคารที่​ 10​ มีนาคม​ 2563)​ เวลา​14.30 น.​ นายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม​ และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ครั้งที่ 2​ โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรตสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.สถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2.แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปี 2563 3.ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.การบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือนและตลาด 5.​การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการที่มีการเลี้ยงสุกร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งนี้​ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง​ ได้แก่​ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : แจ้งมัคคุเทศก์เตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงคมนาคม : แจ้งสายการบินเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ : แจ้งสถานทูตเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารที่มีเนื้อสุกรเข้าประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : ตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับโรคอิวาต์แอฟริกาในสุกร กระทรวงสาธารณสุข : บังคับใช้พรบ.สาธารณสุขห้ามนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร และ ให้ อสม.ช่วยรับแจ้งโรค ณ​ ห้องประชุม​ 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด