25641007 3

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. กรมปศุสัตว์จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับภัยพิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 และเขต 9 โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ในการนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสรุเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 นายสัตวแพทย์กิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เขต 9 นายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เขต 9 เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด