DSC 01

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าคาราวะ รมว.กษ.พร้อมร่วมหารือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนกรมปศุสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และน.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การหารือในครั้งนี้ ไทยและแคนาดาพร้อมร่วมมือในเรื่อง Smart agriculture-Canadian technology ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรในปัจจุบัน ให้มุ่งสู่เกษตร 4.0 มีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น
สำหรับความสัมพันธ์ของประเทศแคนาดาและประเทศไทย มีความร่วมมือทางด้านปศุสัตว์ในเรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์ทางปศุสัตว์มาเป็นเวลานาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบาย 3S ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) และความยั่งยืน (Sustainabilty) เพื่อให้แคนาดามั่นใจในสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งเนื้อไก่ปรุงสุกและอาหารสัตว์ไปยังประเทศแคนาดาได้แล้ว และในเร็ว ๆ นี้ ทางประเทศแคนาดาจะได้เดินทางมาตรวจรับรองเนื้อเป็ดสุกที่ประเทศไทย เพื่อทำการส่งออกไปยังประเทศแคนาดาต่อไป

ภาพ ธงชัย สาลี/วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.

DSC_01.jpg DSC_02.jpg DSC_03.jpg

DSC_04.jpg DSC_0414.jpg DSC_0419.jpg

DSC_0430.jpg DSC_0432.jpg DSC_0437.jpg

DSC_0440.jpg DSC_0441.jpg DSC_0462.jpg