2565 05 02 002

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้ปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผอ.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ปศุสัตว์เขต 1-9 และปศุสัตว์จังหวัด 9 แห่ง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทงานโครงการตามพระราชดำริ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings

ณ ห้องลีลาวดี ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

2565_05_02_001.png 2565_05_02_002.png 2565_05_02_003.png

2565_05_02_004.jpg 2565_05_02_005.jpg 2565_05_02_006.jpg

2565_05_02_007.jpg 2565_05_02_008.jpg 2565_05_02_009.jpg

2565_05_02_010.jpg 2565_05_02_011.jpg 2565_05_02_012.png

2565_05_02_013.png 2565_05_02_014.jpg 2565_05_02_015.jpg

2565_05_02_016.jpg 2565_05_02_017.png 2565_05_02_018.png

2565_05_02_019.png 2565_05_02_020.png 2565_05_02_021.png

2565_05_02_022.png 2565_05_02_023.png 2565_05_02_024.png

2565_05_02_025.png

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม