ข่าวพระราชกรณียกิจ / พระบรมราโชวาท

S 22806564

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงเยี่ยมมูลนิธิ ดิ อาร์ค ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประทานอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ และเสด็จทอดพระเนตรบอร์ดประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จและกล่าวรายงานประวัติ และการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายพงศ์พัฒน์ ขัติพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

pic00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

845382

22 กันยายน 63 เวลา 14.30น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดี นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศข.9 ,ผอ.กพก,และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชกระแสรับสั่งนำไก่ไข่ และเป็ดไข่มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และมาเป้าหมายระยะแรกจะให้การสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ "การปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

25630227 2

กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

S 43737110

24 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์พิกุลทอง โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายรายงานการรับรองพันธุ์สัตว์(ไก่เบตงและไก่เหลือง Wuding) ตามพระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ (ปศข.9) นายชาตรี จันทโรจน์วงศ์ (ปศจ.นราธิวาส)ผอ.กพก,ผอ.สพพ. และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

หมวดหมู่รอง