005 resize

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ โดยมี นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ ทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงบริเวณพิธี ทรงเสด็จทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายในอาคารอเนกประสงค์ ทรงหว่านข้าวพันธุ์ กข 87 ลงในแปลงสาธิตเกษตรที่ 5 จากนั้น ส่วนราชการ และผู้แทนเกษตรกร จำนวน 10 ราย น้อมเกล้าฯ ถวายกระเช้าพืชผลการเกษตร และทรงเสด็จฯ กลับ โดยรถพระที่นั่ง

001_resize.jpg 002_resize.jpg 003_resize.jpg

004_resize.jpg 005_resize.jpg 006_resize.jpg

007_resize.jpg 008_resize.jpg 009_resize.jpg

010_resize.jpg 011_resize.jpg 012_resize.jpg

013_resize.jpg