2565 08 16e 001 resize
วันอังคารที่ 16  สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ของสำนักพระราชวัง ในปี 2565 สนับสนุนเงิน กพด.กรมปศุสัตว์ จำนวน 98,420 บาท เป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 50,020 บาท  ค่ารั้วรอบโรงเรือน  จำนวน 26,400 บาท  ค่าพันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์  จำนวน  22,000 บาท ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานแผนการพัฒนากิจกรรมการเกษตร ด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ หอมขจร​ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่​ นางสาวรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จในครั้งนี้
 
2565_08_16e_001_resize.jpg 2565_08_16e_002_resize.jpg 2565_08_16e_003_resize.jpg

2565_08_16e_004_resize.jpg 2565_08_16e_005_resize.jpg 2565_08_16e_006_resize.jpg

2565_08_16e_007_resize.jpg 2565_08_16e_008_resize.jpg 2565_08_16e_009_resize.jpg

2565_08_16e_010_resize.jpg 2565_08_16e_011_resize.jpg 2565_08_16e_012_resize.jpg

2565_08_16e_013_resize.jpg 2565_08_16e_014_resize.jpg 2565_08_16e_015_resize.jpg

2565_08_16e_016_resize.jpg 2565_08_16e_017_resize.jpg 2565_08_16e_018_resize.jpg

2565_08_16e_019_resize.jpg 2565_08_16e_020_resize.jpg
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภรณ์ เกตุบุรณะ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก