พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ทรงปล่อยโค 1 คู่ ประทานเข้าโครงการโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปช่วยเหลือแก่ นางกองแพง ขจร เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด