alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯไปทรงเกี่ยวข้าว ณ. แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายกโดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับพระราชทานรวงข้าวที่ทรงเกี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553  อ่านรายละเอียด