25590308 1วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจและติดตามความก้าวหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมี นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ     อ่านรายละเอียด