001

กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยประจำปี 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ​ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี​ ซึ่ง​มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ​ จำนวน​ 150​ คน​ โดยมี​ นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์​ เป็นประธาน​

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหาร ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินการตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานของทั้งไทยและประเทศคู่ค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนการกำกับ ดูแลกระบวนการผลิต สินค้าปศุสัตว์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตีกับสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ BCG MODEL ภายใต้ปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โดยบุคลากรที่ทำงานด้านสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปลูกฝังให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่เชื่อถือของประชาชน

ด้านนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถประสานการทางานระหว่างส่วนงานและบุคลากรต่างรุ่นต่างส่วนงานเป็นอย่างดี รวมถึงเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อให้บุคลากรสามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีการสร้างสรรค์อาหารใหม่ขึ้นมา​ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาค่านิยมกรมปศุสัตว์ I2-SMART มาประยุกต์ในการปฏิบัติจริงนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (innovation) บูรณาการการทางาน (Integration) สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Standard) ของกรมปศุสัตว์สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพ (Mastery) มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility) อยู่ตลอดเวลา ปลูกจิตสานึกของบุคลากรให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเชิงสังคมและประเทศชาติ (Responsibility) รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นในการทางานร่วมกัน (Team Work) เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในงานด้านมาตรฐานปศุสัตว์และปศุสัตว์ปลอดภัยสอดคล้องตามรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ BCG MODEL ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านนวัตกรรมสินค้าปศุสัตว์ สร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน เพื่อการประสานงานภายในและการสื่อสารแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกันภายในสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ปลอดภัยของประเทศไทย โดยรูปแบบการฝึกอบรมจะมีทั้งการบรรยาย และการเสวนา ในหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานและการคิดเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน การระดมความคิดเห็น การประยุกต์ใช้ BCG MODEL ในงานปศุสัตว์ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมกรมปศุสัตว์ I2-SMART นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food Innovation trend) เท่าทันโลกของตัวเองจากคุณค่าและความเชื่อในตัวคุณ และการขับเคลื่อนงานของสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างสรรค์งานและสิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานและบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

ข่าว  นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ  / ภาพ นายศุภกาญจน์ สายทอง / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.