001

กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยประจำปี 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ​ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี​ ซึ่ง​มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ​ จำนวน​ 150​ คน​ โดยมี​ นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์​ เป็นประธาน​

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหาร ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินการตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานของทั้งไทยและประเทศคู่ค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนการกำกับ ดูแลกระบวนการผลิต สินค้าปศุสัตว์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตีกับสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ BCG MODEL ภายใต้ปศุสัตว์ปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน โดยบุคลากรที่ทำงานด้านสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปลูกฝังให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่เชื่อถือของประชาชน

ด้านนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถประสานการทางานระหว่างส่วนงานและบุคลากรต่างรุ่นต่างส่วนงานเป็นอย่างดี รวมถึงเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆ เช่น นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อให้บุคลากรสามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งมีการสร้างสรรค์อาหารใหม่ขึ้นมา​ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนาค่านิยมกรมปศุสัตว์ I2-SMART มาประยุกต์ในการปฏิบัติจริงนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (innovation) บูรณาการการทางาน (Integration) สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Standard) ของกรมปศุสัตว์สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพ (Mastery) มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Agility) อยู่ตลอดเวลา ปลูกจิตสานึกของบุคลากรให้มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเชิงสังคมและประเทศชาติ (Responsibility) รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นในการทางานร่วมกัน (Team Work) เพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในงานด้านมาตรฐานปศุสัตว์และปศุสัตว์ปลอดภัยสอดคล้องตามรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ BCG MODEL ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านนวัตกรรมสินค้าปศุสัตว์ สร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน เพื่อการประสานงานภายในและการสื่อสารแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกันภายในสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ปลอดภัยของประเทศไทย โดยรูปแบบการฝึกอบรมจะมีทั้งการบรรยาย และการเสวนา ในหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานและการคิดเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน การระดมความคิดเห็น การประยุกต์ใช้ BCG MODEL ในงานปศุสัตว์ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมกรมปศุสัตว์ I2-SMART นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food Innovation trend) เท่าทันโลกของตัวเองจากคุณค่าและความเชื่อในตัวคุณ และการขับเคลื่อนงานของสานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงาน สร้างสรรค์งานและสิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมของกรมปศุสัตว์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานและบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ข่าว  นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ  / ภาพ นายศุภกาญจน์ สายทอง / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ