Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ควบคุมผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์, 05 กันยายน 2016
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1
จันทร์, 26 กันยายน 2016
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559
จันทร์, 26 กันยายน 2016
วันที่ 23 กันยายน2559 ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
จันทร์, 26 กันยายน 2016
วันที่ 23 กันยายน 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ประจำเดือน
จันทร์, 26 กันยายน 2016
วันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสิงบุรีห์
จันทร์, 26 กันยายน 2016
เมื่อวันที่  20 กันยายน 2559 นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักด์ ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยปศุสัตวอำเภอค่ายบางระจัน ข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 4/2559
จันทร์, 26 กันยายน 2016
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 124 ชั้น 2... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc