2562 05 17 027

15 พฤษภาคม 2562 เวลา13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่38 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมรับเสด็จพร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับเสด็จ ในครั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ตั้งอยู่ในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เนื้อที่ประมาณ 42ไร่ เพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ นำไปสู่การขยายผลให้กับทหารกองประจำการของหน่วยทหารกำลังพลและราษฎร์ในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป โดยโครงการทหารพันธุ์ดีประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ดังนี้

  1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมือง กรมทหารพรานที่ 32
    • กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ลูกผสมพันธุ์โร๊ดไอส์แลนด์ จำนวน 1,000ตัว โดยมีการเลี้ยงแบบระบบกึ่งขังกึ่งปล่อย
    • กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีการเลี้ยงไก่ดำภูพาน 50 ตัวและไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 200ตัว
  2. กิจกรรมการเลี้ยงหมู กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่ 2 โดยมีการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน จำนวน 17 ตัว
  3. กิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยปศุสัตว์จังหวัดน่าน ร่วมกับ มทบ.38 จัดทำแปลงปลูกหญ้าเนเปีย์ปากช่อง 1เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ร่วมกับอาหารขัน เพื่อลดต้นทุนรายจ่าย
  4. กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ มีการเลี้ยงเป็ดไข่จำนวน 1,000ตัว โดยปศุสัตว์จังหวัดน่านได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู ดูแลด้านสุขภาพ สนันสนุนด้านอาหารการเลี้ยงเป็ดในโครงการฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่สนับสนุนกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นไปตามแนวพระราชดำริ

ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620403 1

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 19.29 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (พ.ศ.2562) ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และทรงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ พร้อมทั้งเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกิจกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ และโครงการผู้บริโภคมั่นใจ อาหารปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ไทย ก้าวไกลทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์แนวหน้า เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562, 07.11 น. https://www.naewna.com/local/406190

S 25444365

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น.   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5 02 62 001

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานข้อมูลในส่วนของกรมปศุสัตว์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรวัว ซึ่งนางสาวสุพัตรา ชัยวิฆเนศ น้อมเกล้าฯ ถวายจำนวน 32 ตัว เพื่อพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง ที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านกระเบื้อง และทรงเยี่ยมราษฎร การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ด้านตรวจสุขภาพโคเนื้อพระราชทานจำนวน 32 ตัว (เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 17 ตัว และมีลูกเกิดใหม่ 1 ตัว) อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 7 ปี ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) และโรคเฮโมรายิก เซพติคซีเมีย (HS) ทำการถ่ายพยาธิ และให้ยาบำรุง มีการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ทดสอบโรควัณโรค โรคบรูเซลลา ตรวจเลือด ตรวจพยาธิในเลือด และตรวจพยาธิเม็ดเลือด ซึ่งโคทุกตัวมีสุขภาพที่ดี เกษตรกรสามารถนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้กราบบังคลทูลฯ ขอพระราชทาน พระราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายหมูดำเชียงใหม่ จำนวน 4 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว) และเป็ดเทศกบินทร์บุรี จำนวน 12 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 10 ตัว) เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป และกราบบังคลทูลฯ รายงานเพิ่มเติม เรื่อง 1. เป็ดเทศกบินทร์บุรี ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์บาร์บารี ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเมื่อปี พ.ศ. 2534 จำนวน 80 ตัว นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส นำไปใช้ประโยชน์เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผลิตเป็ดเนื้อ เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ดี ต้านทานโรค และปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไทยได้ดี ปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปีกปราจีนบุรี อุบลราชธานี สุพรรณบุรี กระบี่ นครพนม ศรีสะเกษ และสงขลา ผลิตลูกได้ 234,400 ตัว 2. หมูดำเชียงใหม่ เป็นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ผสมผสานพันธุกรรมระหว่างสุกร 4 สายพันธุ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสุกรพันธุ์ที่ดีให้เนื้อนุ่ม มีไขมันแทรก เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคที่ต้องการเนื้อคุณภาพสูง สุกรที่นำมาพัฒนาพันธุ์ประกอบด้วย พันธุ์เปียแตรงและพันธุ์พื้นเมืองไทย (สายพ่อพันธุ์) พันธุ์เหมยซานและพันธุ์ดูร็อค (สายแม่พันธุ์) มีการขยายการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์ไปยังหน่วยงานต่างๆ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

pic00

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

เนื้อหาอื่นๆ...