25630806 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 51” ภายใต้แนวความคิด “ดุจแสงทองจากฟ้า สู่ปวง ประชาราษฎร์ร่มเย็น” จัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1, 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานโครงการหลวง 51 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.63  อ่านรายละเอียด

 

25630731 1

29 ก.ค.63เวลา15.00น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายเป็ดพ่อแม่พันธุ์และลูกเป็ดจำนวน 100ตัวให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด นครนายกเพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบางประกงในพื้นที่ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดีและนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศจ.นครนายก เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

25630713 1

วันจันทร์ที่ 13 ก.ค.63 เวลา 09.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงรอรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2563  โดยทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบแก่ นางประไพ แก้วดี เกษตรกรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 69 ตัว กับทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด ที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง, ปลาชะโอน, และปลาบึก รวม 390,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

25630716 1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดอาคารสำนักงานโครงการฯทรงลงพระนามาภิไธยบนตราสัญลักษณ์โครงการเและเสด็จทอดพระเนตรโรงเรือนแพะ โดยมีนายเฉลิมพล บุญเจือ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ทูลเกล้าถวายใบรับรองการปฏิบัติการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ ของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรฐานฟาร์มที่ดีจาก

  • องค์ประกอบฟาร์ม คือทำเลที่ตั้งดี พื้นที่เหมาะสม มีแผนผังที่ดี มีรั้วรอบขอบชิด โรงเรือนแข็งแรงสะอาด
  • การจัดการฟาร์ม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ แยกคอกสัตว์ตามขนาด อายุ การจัดการอาหาร น้ำสะอาด ภาขนะเพียงพอ มีการบันทึกข้อมูล ทะเบียนประวัติ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลอื่นๆ และคู่มือจัดการฟาร์ม
  • การจัดการด้านบุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจำปี
  • การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสัตว์ มีระบบการป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก การทำลายเชื้อโรค บันทึกเข้าออกฟาร์ม การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ การควบคุมโรค กำจัดสัตว์พาหะ ทำลายซากแพะอย่างเหมาะสม การป้องกันและรักษาโรคโดยสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มและเก็บรักษายาเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม
  • สวัสดิภาพสัตว์ สัตว์ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ โรงเรือนสะอาด พื้นที่เหมาะสม
  • การจัดการสิ่งแวดล้อม มีวิธีกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและซากสัตว์อย่างเหมาะสม 

อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...