นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

(CIO กรมปศุสัตว์)

นายสุรเดช สมิเปรม

นายสุรเดช สมิเปรม

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์