1. รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ .ตาก https://northernnewsthailand.com/news/23806
2. รมช.เกษตร เปิดด่านการค้าโค -กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา =พ่อเมืองนำคณะต้อนรับ https:/www.talknewsonline.com/165403/
3. รมช.เกษตร เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด​ จ.ตาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1151753
4. รมช.เกษตร เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด​ จ.ตาก https://aec-tv-online2.com/?p=367614
5. รมช.เกษตร เปิดด่านการค้าโค-กระบือ ที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด https://www.naewna.com/local/449505