S 8398341264387

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมกับประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ... ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อรับฟังในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วว่า ร่าง พ.ร.บ.ฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนสัตว์ ณ ห้องประชุม 311 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร