S 8416234704270

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.บุรินทร์ สรสุทธิสุขสกุล ผอ.กสก.,น.สพ.ชุมพล บุญรอด ผอ.สพส.,ผชช.กิตติ กุบแก้ว,ผู้แทนจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมหารือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน (Makro) เพื่อหารือด้านกฎหมายต่างๆ การนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ สำหรับวางแผนในการพัฒนา รวมถึงการยกระดับเกษตรกรให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคต เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีศักยภาพในการส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดปลีก ตลาดส่ง และตลาดอื่นๆ สอดคล้องตามหลัก "การตลาดนำการผลิต" โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

  1. การยกระดับห้องปฎิบัติการเพื่อเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลา โดยการถ่ายโอนภารกิจในการตรวจสอบ มี third party อย่างมีมาตรฐาน ได้คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในสากล
  2. การเชื่อมโยงระบบ National Single Window โดยนอกจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ e-movement แล้ว ได้พัฒนามีการเชื่อมโยงกับอาหารสัตว์
  3. โครงการปศุสัตว์ OK ให้เน้นการตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ให้ได้คุณภาพมากกว่าปริมาณ
  4. การพัฒนาด้านปศุสัตว์ แบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงตลาด เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ และการจัดทำ Mr. รายสินค้า ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
  5. กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ โดยทำการวิจัย ศึกษาทดลอง สามารถพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป สามารถเชื่อมโยงตลาดได้

ทั้งนี้ เน้นการพัฒนายกระดับตลอดห่วงโซ่แบบครบวงจร มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green livestock environment) การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร