S 26009667

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ (น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ และ น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป์) ผอ.กสบ. ปศจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่เขต 3 และ 4 ภายในการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 โดยได้กำชับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค ASF อย่างใกลขิด ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังสุกรป่วยตาย หากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์โดยเร็ว รวมถึงได้มอบแนวทางการทำกิจกรรมในวันสัตวแพทย์ไทยด้วยการเชิญชวนคลีนิก/รพ.ส.เอกชนเข้าร่วมโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรี แนวทางการตรวจติดตามสถานพยาบาลสัตว์ประจำปี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12.40 น. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์