ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25580323 1นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงานในสังกัดเขต 1-4 โดยนางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานฯ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา    อ่านรายละเอียด

 

 

25580319 2นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยงานในพื้นที่เขต 5 และเขต 6 ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุ รวม 100 คน เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal สามารถปฏิติงานเกียวกับสินทรัพย์ถาวรได้เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จ.เชียงใหม่     อ่านรายละเอียด

 

 

25580318 1สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า เพื่อปรับใช้ได้อย่างยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี    อ่านรายละเอียด

 

25580319 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด

 

25580317 2วันที่ 12 มีนาคม 2558 นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ พรุโต๊ะนาย ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา     อ่านรายละเอียด