25590719 23วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามระเบียบกรมปศุสัต

อ่านรายละเอียด