25591215 1
นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม" โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4