25630723 1

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 1 แห่ง อ่านรายละเอียด