25590825 6วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ประชุมชี้เแจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

25590825 7วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอค้อวัง นำเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 เข้าตรวจติดตาม

อ่านรายละเอียด

25590825 2วันที่ 23 สิงหาคม 2559 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดสงขลา มีำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักสัตว์สงขลา และำำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 42 ตัว ทำหมันสุนัขแมว 31 ตัว (สุนัขผู้4 เมีย15, แมวผู้2 เมีย10) ณ ค่ายเสนาณรงค์ มทบ.42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด

25590825 1วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเขต 8 นายสำอางค์ ศิริรัตน์ ผอ.ส่วนฯ และคณะ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผลิตเสบียงอาหารสัตว์โดยใช้ฟางข้าว มีนายไพทูรย์ หนูจีน เป็นประธานกลุ่ม อยู่ที่ บ้านหนองถ้วย ม.2 ต.ตะเครี๊ยะ อ.ระโนด จ.สงขลา ใช้งบพัฒนาจังหวัดปี 2557 สร้างโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ฟางข้าว) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง/อุทกภัย)เป็นประจำทุกปี เกษตรกรมีความสำนึกรับผิดชอบช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกัน สร้างความสามัคคี ภาระหน้าที่ต่อสังคม และมีรายได้ขายฟางอัดฟ่อน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหานี้เป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นๆ นำไปปฏิบัติต่อไป

อ่านรายละเอียด

25590825 3วันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแพะ ซึ่งรับมาจากการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 15 ตัว พร้อมทั้งให้การสนับสนุน แร่ธาตุ เวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร

อ่านรายละเอียด