S 37560325

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเจ้าของนำสุนัข-แมว เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 143 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์