S 382820361

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น น.สพ.ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ ได้พร้อมใจกัน ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามารับบริการ จำนวน ๓๘ ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัข ๓๙ ตัว แมว ๓๔ ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔๐ ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง