25611220 1

วันที่ 20 ธ.ค.2561 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์ นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพงศ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอพระพรหม และ นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเข้าร่วมในพิธี

โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔๒,๘๔๙ ราย จำแนกสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ เป็นรายชนิดสัตว์ ดังนี้

  • โค กระบือ แพะ แกะ จำนวน ๖๒,๖๑๑ ตัว (ตาย/สูญหาย ๓๒ ตัว)
  • สุกร จำนวน ๕๕,๔๓๔ ตัว (ตาย/สูญหาย ๒๒๔ ตัว)
  • สัตว์ปีก จำนวน ๑,๔๓๙,๙๓๓ ตัว (ตาย/สูญหาย ๔,๕๗๗ ตัว)
  • ในพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรง น้ำท่วมสูง มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง(โค-กระบือ-แพะ) เข้าจุดอพยพสัตว์ ที่แผนเตรียมการ ที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๕ จุด จำนวนสัตว์ ๙,๒๘๘ ตัว และ จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้การดูแลสุขภาพสัตว์ ในทุกพื้นที่

โดยในพื้นที่อำเภอพระพรหมและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดฯ ที่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์พระราชทานฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการขนส่งเสบียงสัตว์ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช รวม ๖ คันรถบรรทุก หญ้าแห้งรวม จำนวน ๑,๒๐๐ ฟ่อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ ๒๔ ตัน

ทั้งนี้จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์หญ้าแห้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยไปแล้ว ครอบคลุมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทั้ง ๒๓ อำเภอของจังหวัด รวม ๑๔,๕๕๐ ฟ่อน คิดเป็นน้ำหนักประมาณ ๒๙๑ ตัน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช