25621107 5

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด