25630625 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางรุจิรา ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการลดพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม Agri-map ในพื้นที่ อำเภอลานสัก,อำเภอทัพทัน และ อำเภอหนองฉาง อ่านรายละเอียด