alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื่นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี โดยนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถวายรายงานความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์ ดร.อาทร จันทวิมล (ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ) น้อมเกล้าฯ ถวายแม่กระบือตั้งท้อง 1 ตัว พร้อมลูกติดอายุ 5 เดือน 1 ตัว  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน "อัญเชิญแม่โพสพคืนนา เฉลิมพระเกียรติฯ" วันนี้ (เสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551) เวลา 15.45 น. ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง  อ่านรายละเอียด

alt พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 ก.ค. 2551 ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ เพื่อประทานให้ นายระพิน ผลโภชน์ เกษตรกรจังหวัดชัยนาท ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2551  อ่านรายละเอียด