alt วันที่ 17 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  อ่านรายละเอียด

alt พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ซึ่งทรงพระกรุณาฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา สร้างขึ้น ณ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว หลังจากทรงเปิดป้ายโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โดยทรงประกอบตัวอักษรชื่อโรงเรียนบนป้าย จากนั้นทรงประทับบนรูปปั้นกระบือที่ตั้งบริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อทรงฉาย พระรูป  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เป็นองค์ประธานใน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552  อ่านรายละเอียด

alt สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงทอดพระเนตรแปลงเกษตรของ นายแล ขาเหล็ก ใช้วิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด