pic02
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ นำโดยนายธานี ภาคอุทัย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “เนื้อ นม ไข่ Innovation for Sustainabilty” ภายใต้งานเกษตรนวัตกรรมเอเชีย 2562 (AGRI INNO ASIA 2019) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากผลผลิตปศุสัตว์ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคสินค้า เนื้อ นม ไข่ ที่ผลิตโดย “ชุมชนภาคเหนือ” ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ โดยมีการบรรยาย 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. “นมหน้าฟาร์มต้านภายคุกคาม FTA” โดย น.ส.เอื้องพลอย ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ 2. “คุยเรื่องไข่..กินอย่างไรจึงปลอดภัย” โดย น.ส.รุจา จิโรภาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สพส. 3. “เนื้อโคไทย ไม่แพ้เนื้อโคชาติใดในโลก” โดย นายนเรศ รัศมีจันทร์ ประธานเครือข่ายโคเนื้อล้านนา

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์