ที่มาของข้อมูล : กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์