นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

โทรศัพท์ 0-26534401 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสุรเดช สมิเปรม

นายสุรเดช สมิเปรม

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 2003

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 3001

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 5001

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

(DCIO กรมปศุสัตว์ /CDO กรมปศุสัตว์)

โทรศัพท์ 0-26534444 ต่อ 4001

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.