ปศข.1

kanistha thitidilokrat

สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์

ปศุสัตว์เขต 1

tanayod

นายธนยศ นงบาง

ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

Thaiviwat

น.สพ.ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข

ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

jaroon

น.สพ.จรูญ ชูเกียรติวัฒนา

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

nagon

นายณกรณ์ ทินราช

ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

boonrit

นายบุญฤทธิ์ ทองสม

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

chaiyut

นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

jamon

น.สพ.จามร ศักดินันท์  

ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

sanin

นายชรินนทร์ ทิพปภาสมิทธิ์

ปศุสัตว์พระนครศรีอยุธยา

dld

- ว่าง - 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

ปศข.2

worachatt

นายวรฉัตร วิรัชลาภ

ปศุสัตว์เขต 2

cawanun

นายชวนะ ทองเย็น

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

narong

นายรณงค์ ม่วงไหมทอง

ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

chatchai

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

prasit

นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

sunthorn

นายสุนทร รัตนจำรูญ

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

kitsada

นายกฤษฎา ทองสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

tawin

นายเทวิน แสวงสิน

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

ponsamit 2

นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง

premporn

น.สพ.เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

sompong

น.สพ.สมพงษ์ จันทะหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออก

ปศข.3

choompo

น.สพ.ชุมพล บุญรอด

ปศุสัตว์เขต3

apichai

น.สพ.อภิชัย นาคีสังข์

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

pasavee

น.สพ.พศวีร์ สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

apichat

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

adisorn

น.สพ.อดิศร ชาติสุภาพ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

pasusut

น.สพ.นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

kitti

นายกิตติ กุบแก้ว

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

bossapa

น.สพ.อภิชาติ ภะวัง

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

tanin

นายธานินนทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

Vilanpat

นายวิรัลพัชร อวิรุทธพานิชย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

dld

- ว่าง -

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์

ปศข.4

veerasanti

นายวีระสันติ ประทุมพล

ปศุสัตว์เขต 4

sumochat

นายสมุนชาติ แสงปัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

Drsuwat

ดร.สุวัฒน์ มัตราช

ปศุสัตว์จังหวัดเลย

saifon

น.สพ.สายฝน วงษาทุม

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

sutee

นายสุทิน กาญจนรัช

ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

worrakron

นายวรกร อินแพทย์

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสาคาม

samard

น.สพ.สามารถ อ่อนสองชั้น

ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

punya

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

torpong

น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

chanprasote

นายชาญประเสริฐ พลซา

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

somkiad

นายสมเกียรติ ตู้จินดา

ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

wanlapa

นางวัลลภา วราอัศวปติ

ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

amnad

นายอำนาจ มะธิปิไข

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

dld

- ว่าง - 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.ขอนแก่น

ปศข.5

sulapon

นายสุรพล ธัญญเจริญ

ปศุสัตว์เขต 5

anusorn

นายอนุสรณ์ หอมขจร

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

sorn

นายศร ธีปฎิมากร

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

sombut

นายสมบัติ ศุภประภากร

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

pruedpon

นายพืชผล น้อยนาฝาย

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

sompong 2

นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

somporn

น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

anirood

น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

noppadon

นายนพดล พินิจ

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

dld

ว่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือ 

ปศข.6

tewan

นายเทวัญ รัตนะ

ปศุสัตว์เขต 6

tawee

นายทวี เกตุขุนทด

ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

jumrud

น.สพ.จำรัส เข่งวา

ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

sompol

นายสมพล ไวปัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

somsak

น.สพ.สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

suchat

นายสุชาติ มูลสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดตาก

chainat

นายชัยนาท แสนยศ

ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

jesada

นายเจษฎา องอาจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

pichat

น.สพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

tummanoon

นายธรรมนูญ ทองสุข

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

napon

นายนฤพล พร้อมขุดทด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

ปศข.7

kanistha thitidilokrat

น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล

ปศุสัตว์เขต 7

tanayod

นายสามารถ ประสิทธิ์ผล

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

Thaiviwat

นายกรรัตน์ คุ้มกระ

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

jaroon

น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

nagon

นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

boonrit

นายสาโรช จันทร์ลาด

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

boonrit

นายทรงพล บุญธรรม

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

boonrit

น.สพ.เชิงชาญ พึ่งเจียม

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

boonrit

นายเยี่ยม คงสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

dld

นายชัยวลัญช์ ตุนาค 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 

ปศข.8

kanistha thitidilokrat

น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

ปศุสัตว์เขต 8

tanayod

นายสุทัศน์ นิยมไทย

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

Thaiviwat

นายปัญญา แววดี

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

jaroon

นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

nagon

นายอนุรักษ์ ถาบุตร

ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

boonrit

นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว

ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

chaiyut

นายเดชา จิตรภิรมย์

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

chaiyut

นายบุญส่ง รัตนพร

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

chaiyut

นายสุรจิต วิชชุวรรณ

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

chaiyut

ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี

ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

dld

สพ.ญ.วันดี คงแก้ว 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

ปศข.9

kanistha thitidilokrat

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

ปศุสัตว์เขต 9

tanayod

นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

Thaiviwat

นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

jaroon

นายพินิจ สวัสดิรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

nagon

นายอรรถพล แสนพันทา

ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

boonrit

นายจักรพงษ์ ขานโบ

ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ