ปศข.1

prapas pinyosheep

น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ

ปศุสัตว์เขต 1

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ

ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ

น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

นายประสิทธิ์  พวงทอง

นายประสิทธิ์ พวงทอง

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

นายพืชผล น้อยนาฝาย

น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

น.สพ.ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย

น.สพ.ชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

น.สพ.จรูญ  ชูเกียรติวัฒนา

น.สพ.จรูญ ชูเกียรติวัฒนา

ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา

นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ปศข.2

น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ

น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ

ปศุสัตว์เขต 2

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฎ์

นายพจน์ สิชฌนุกฤษฎ์

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

นายนิพนธ์ เข็มกลัด

นายนิพนธ์ เข็มกลัด

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

นายธเนศ โพธิ์ทอง

นายธเนศ โพธิ์ทอง

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

นายสุนทร รัตนจำรูญ

นายสุนทร รัตนจำรูญ

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล

น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ปศุสัตว์จังหวัดตราด

นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์

นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ddd1

-ว่าง-

ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ปศข.3

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์

น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์

ปศุสัตว์เขต3

น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ

น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

น.สพ.พศวีร์ สมใจ

น.สพ.พศวีร์ สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช

สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

น.สพ.นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์

น.สพ.นัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

นายจตุรงค์ จริยพนรวิชช์

นายจตุรงค์ จริยพนรวิชช์

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์

นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

ปศข.4

seentam rg04

น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ

ปศุสัตว์เขต 4

tanad naconpanom

นายธเนศ ถวิลหวัง

ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

jantabiri

นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ

ปศุสัตว์จังหวัดเลย

ddd1

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

prayad kalasin

นายประหยัด  เรเชียงแสน

ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

prawat sno

น.สพ.ปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสาคาม

tanabode sigburi

นายธนบดี  ขวาโยธา

ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

roi peecha

นายปรีดา  ชิตทรงสวัสดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

man

น.สพ.ชูยศ  เชาว์ศิริกุล

ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

sms chanpraset

น.สพ.ชาญประเสริฐ พลซา

ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

ddd1

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล

ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

wanchai nbl

นายวันชัย  ถวิลไพร

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

woravit

น.สพ.วรวิทย์ วราอัศวปติ

ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ปศข.5

rg 05

นายธีระ อนันต์วรปัญญา

ปศุสัตว์เขต 5

wittaya cri

นายวิทยา จินตนาวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

cmi suradet

นายสุรเดช สมิเปรม

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

anucha lpn

นายอนุชา  ศานติวิจัย

ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

nan nopporn

นายนพพร  มหากันธา

ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

pongpat payow

น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

pre rasun

นายราชันย์ ภุมมะภุติ

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ddd1

นายเทวัญ รัตนะ

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

pemsak lpg

นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์

ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ปศข.6

panom meesiripan

นายพนม มีศิริพันธุ์

ปศุสัตว์เขต 6

pratiwat khundilokpoj

น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข

น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

นายเอกพงษ์ บุญมา

นายเอกพงษ์ บุญมา

ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์

น.สพ.พิษณุ ตุลยวณิชย์

ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์

นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

นางกิตติวดี โชติปรายน

นางกิตติวดี โชติปรายน

ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

polsamit kangnapa

นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา

รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก

ddd1

นายเทวัญ รัตนะ

ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

ddd1

น.สพ.เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

ปศข.7

ronnachai rg07

น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช

ปศุสัตว์เขต 7

pbr chawapan

น.สพ.ชวพันธุ์  อันตรเสน

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี

rri wanneee

น.สพ.วรรณี สันตมนัส

ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

knr ammarin

น.สพ.อมรินทร์  กัลล์ประวิทธ์

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

santi supan

น.สพ.สันติ อัจยุตโภคิน

ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

 

sumat pijit

น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ddd1

นายชัยวัฒน์ โยธคล

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ddd1

น.สพ.สุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ddd1

สพ.ญ.วิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม

ปศข.8

pni banjong

น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา

ปศุสัตว์เขต 8

sawai nst

นายไสว  เขียวจันทร์

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

piroj pattalung

นายไพโรจน์ อินทรศรี

ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

nongkai

นายยุทธนา เริงณรงค์

ปศุสัตว์จังหวัดตรัง

ddd1

น.สพ.เดชา จิตรภิรมย์

ปศุสัตว์จังหวัดระนอง

pangnga

น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

ddd1

น.สพ.ชุมพล บุญรอด

ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ddd1

น.สพ.สุรจิต วิชชุวรรณ

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

ddd1

นายสุรพล ธัญญเจริญ

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

bkr

นายณรงค์ สุทธิสังข์

ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปศข.9

น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ

น.สพ.วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ

ปศุสัตว์เขต 9

ddd1

( ว่าง )

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

kashet cmp

นายเกษตร สุวรรณเพชร

ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

veerapong stoon

นายวีระพงษ์ บัวระภา

ปศุสัตว์จังหวัดสตูล

yala

นายดุลยสิทธิ์  นิยาแม

ปศุสัตว์จังหวัดยะลา

naw chatee

นายชาตรี  จันทโรจวงศ์

ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส