สำหรับบุคคลทั่วไป

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับผู้ประกอบการ)

bannerNewemove02

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

afvc eservice

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

3.ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชน

geodld public

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย

tarr

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์เดิม

5. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

 

9. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศทส. และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

10. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0)

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

ระบบรับแจ้งการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

13. ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์

ระบบกระดานสนทนากรมปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเจ้าหน้าที่

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

bannerStaffNewemove01

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
การบริหารระบบ : กองสารวัตรและกักกัน
หมายเหตุ ติดปัญหาในการใช้งาน คลิกอ่านรายละเอียด

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

afvc eservice

การดำเนินการ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
การบริหารระบบ : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

3. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

การดำเนินการ : กองแผนงาน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) สำหรับเจ้าหน้าที่

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

9. ระบบรายงานผลการคัดกรองชุดตรวจ ATK กรมปศุสัตว์

atkreport

การดำเนินการ : หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

trace2

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability))

trace3

การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

dpis

การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่
การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่

13. ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

workd

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือ : เอกสารแนะนำการใช้งาน

หมายเหตุ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (ระบบเดิม)

14. ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศไทย

tarr

การป้อนข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบ | การดูข้อมูลสถิติรายงาน

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์เดิม

15. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

km

การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

dog

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

nok

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
คู่มือ : การปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้หวัดนก

18. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

19. ระบบฐานข้อมูลโคนม

dairy

การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

20. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

salary

การดำเนินการ : กองคลัง
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

21. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

iwebform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th

22. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

dldform

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเหตุ

ระบบหลัก http://docimage.dld.go.th/dldform1

23. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

website

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24. บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference)

gin conference

การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

e saraban

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26. ระบบจองห้องประชุมกรมปศุสัตว์

meeting1

การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ