แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์

 โครงสร้างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่  88 ก 30 ธันวาคม พ.ศ.2557

หมายเหตุ * เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารราชการภายใน