pairoj

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

เลขานุการกรม

นายมนัส เทพรักษ์

นายมนัส เทพรักษ์

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์

นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

ผอ.กองแผนงาน

 

bunika jullapot

สพญ.บุณิกา จุลละโพธิ

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

ผอ.สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

น.สพ.กิติกรณ์ เจนไพบูลย์

น.สพ.กิติกรณ์ เจนไพบูลย์

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

udom jerjan

น.สพ.อุดม เจือจันทร์

ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

น.สพ.อิสระ ปัญญาวรรณ

น.สพ.อิสระ ปัญญาวรรณ

ผอ.สำนักกฏหมาย

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล

น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 

สพญ.วนิดา แจ้งประจักษ์

สพญ.วนิดา แจ้งประจักษ์

ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์

ระหว่างประเทศ

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์

น.สพ.ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์

ผอ.กองสารวัตรและกักกัน

นายเศกสรรค์ สวนกูล

นายเศกสรรค์ สวนกูล

ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

 

 

sansak nakavisut

ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

นายอำพล  วริทธิธรรม

นายอำพล วริทธิธรรม

ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว

นายสมเกียรติ กรอบแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

น.สพ.วรากร จิตรหลั่ง

น.สพ.วรากร จิตรหลั่ง

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

danai

นายดนัย คำขวัญ

ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

blank

-ว่าง-

ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ