น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ

น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ

เลขานุการกรม

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางเย็นจิต ทองยงค์

นางเย็นจิต ทองยงค์

ผอ.กองคลัง

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

นายอวยชัย ชัยยุทโธ

ผอ.กองแผนงาน

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ผอ.สำนักกฏหมาย

 

สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ

สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ

ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

นายไสว นามคุณ

นายไสว นามคุณ

ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

sopatch

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล

ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

 

taweesit

นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

blank

นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

น.สพ.สมยศ อินทรพิน

น.สพ.สมยศ อินทรพิน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิสุขสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

ผอ.กองสารวัตรและกักกัน

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

นายอำพล  วริทธิธรรม

นายอำพล วริทธิธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ

ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์