นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา

เลขานุการกรม

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

นางเย็นจิต ทองยงค์

นางเย็นจิต ทองยงค์

ผอ.กองคลัง

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต

ผอ.กองแผนงาน

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

น.สพ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

blank

-ว่าง-

ผอ.สำนักกฏหมาย

สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ

สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ

ผอ.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์

ผอ.สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

 

น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล

น.สพ.เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล

ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ

ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์

ระหว่างประเทศ

jaturon

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ

ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

นายไสว นามคุณ

นายไสว นามคุณ

ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล

น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล

ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

สินค้าปศุสัตว์

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

นายอิทธิพล เผ่าไพศาล

ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

 

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

นางสาวจิราพร พฤกษศรี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

 

blank

นายสมเกัยรติ กรอบแก้ว

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

blank

ดร.ผชช.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

 

นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์

นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา

ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

blank

น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกูล

ผอ.กองสารวัตรและกักกัน

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

นายอำพล  วริทธิธรรม

นายอำพล วริทธิธรรม

ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์