2556 01 09c 0002

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ” โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล " บริการภาครัฐยอดเยี่ยม " ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับในปีนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน  อ่านรายละเอียด

 

 

ข้อมูล/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์