โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  26 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 

รายละเอียดของโครงการ  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560)

คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560)

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์