25640908 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ในฐานะประธานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีปริมาณน้ำสะสม เสี่ยงต่อการได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ประสานแจ้ง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เตรียมความพร้อม เตรียมการหากเกิดภัย พร้อมทั้ง กำชับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางให้เฝ้าระวัง 24 ชม. เพื่อให้การช่วยเหลือ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อ โทร.02-6534553 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียด