25641007 1s

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ CADIC international Symposium ครั้งที่ 11 จัดโดยมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-15.00 น. ในหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคอหิวาต์สุกร และโรคไข้หวัดนก โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่าน QR code และตรวจสอบรายละเอียดตามภาพประชาสัมพันธ์

 

25641007 1

ที่มาของข้อมูล : กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ