25590329 2เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ในการจัดครั้งนี้ เกษตรกรนำโค แพะ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่าสี่แสนบาท และคาดว่าเกษตรกรก็จะยังคงให้ความสนใจที่จะนำผลผลิตทางปศุสัตว์และทางการเกษตรมาจำหน่ายในครั้งต่อๆไป     อ่านรายละเอียด