25590422 8วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 6 และ 7 เดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ตลาดเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการตลาดเกษตรกร      อ่านรายละเอียด